Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o PRAWACH KONSUMENTA, konsument w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (poza niżej wskazanymi) w terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta. Prawo odstąpienie konsument realizuje poprzez złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu (w tym celu konsument może wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o PRAWACH KONSUMENTA, który jednocześnie SPRZEDAWCA przesyła konsumentowi w chwili realizacji zamówienia).

Do zachowania terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę uznaje się za niezawartą a konsument zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru objętego oświadczeniem o odstąpieniu powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w wysokości o której został poinformowany przez SPRZEDAWCĘ.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres: HARPA BAZAAR ul. Syrokomli 6, 60-681 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: sklep@harpabazaar.pl.
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o PRAWACH KONSUMENTA, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
W przypadku skutecznego oświadczenia o odstąpieniu SPRZEDAWCA zwróci konsumentowi wpłaconą przez niego kwotę pieniężną w terminie 14 dni w sposób w jaki konsument dokonał płatności bądź inny wskazany przez konsumenta. SPRZEDAWCA może wstrzymać się z zwrotem do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.