INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku będzie miało zastosowanie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, regulujące ochronę danych osobowych, zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym” lub „RODO”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwany „Administratorem”) jest: Harpa Bazaar s.c. Joanna Olszowiec, Barbara Jodko z siedzibą w Poznaniu (60-681) przy ul. Syrokomli 8 o numerze NIP: 972 -124-76-81 i numerze REGON: 302629780.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Syrokomli 6 w Poznaniu (60-681) lub pod adresem e-mail: sklep@harpabazaar.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem email: inspektorharpabazaar@gmial.com, który będzie pełnił swoją funkcję od 25 maja 2018 roku lub telefonicznie

pod numerem +48 600 564 024

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, tj.

 • na podstawie udzielonej wcześniej zgody;

albo

 • na podstawie zawartej umowy z Administratorem w zakresie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji niniejszej umowy;

albo

 • prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora (w tym w zakresie dochodzenia roszczeń).

CELE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane manualnie (w wersji papierowej) oraz automatycznie (w wersji elektronicznej):  

 • w celach marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 • w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Brak podania danych osobowych będzie natomiast powodował niemożność wykonania i tym samym zawarcia umowy;
 • w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

ODBIORCY I PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty wspierające nas w świadczeniu usług, czyli takie, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników;

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. podmioty księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód,wykonawcy mebli, do których wysyłany jest list przewozowy dla firmy transportowej,firmy transportowe dostarczające zamówiony produkt, agencje marketingowe.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w ramach

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sprzeciw:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pania/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator korzysta z rozwiązania Google Analytics, co może się wiązać z przesyłaniem Pani/Pana danych osobowych na serwery w państwach trzecich.

PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu, jednak bez jego wykorzystywania do podjęcia automatycznej decyzji mogącej powodować skutki prawne.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.